Dějiny a historie.

Archeologie,egyptologie.......

Egyptologie

Egyptské hieroglify

Egyptské hieroglyfy

Hieroglyfy

Egyptské hieroglyfy je písmo, které rozluštil až v roce 1822 francouz Jean Francois Champollion. Pro Egypťany byly hieroglyfy posvátné, byl to dar boha Thovta.

V historii Egypta se postupně vytvořily tři písmenové soustavy, jejichž znaky byly slovní, slabičné i hláskové. Byly to hieroglyfy, hieratické a demotické písmo. Hláskových znaků bylo 24, a to jen pro souhlásky.

Písmo staroegyptské civilizace je nesmírně promyšlené. Každá část hieroglyfu znamenala to, co skutečeně zobrazovala. Další znaky tvořily souhlásky, skupiny souhlásek nebo další gramatické tvary. Egypťané měli dokonce speciální znaky i pro číslice.

Hieroglyfy

Hieroglyfy byly vynalezeny kolem roku 3000 př. n. l. Písmo bylo velmi náročné, písař se musel naučit používat přes 750 hieroglyfyckých znaků. Jejich počet se měnil, vznikaly nové a jiné zanikaly.

Hieroglyf znamená posvátný zářez a pochází z řeckého hieros = posvátný, glyphis = zářez, vryp. První hieroglyfy se dochovaly již z předdynastické doby, nejstarší pozůstatky písma na světě byly nalezeny v Egyptském Abydu. Hieroglyfické písmo zaznamenávalo pouze souhlásky. Samohlásky k souhláskám si čtenáři doplňovali sami, podle smyslu textu.

Egyptské hieroglyfy

Hieroglyfy jsou spíše reprezentativní písmo, zdobí chrámy, hrobky, sochy nebo reliéfy. Hieroglyfy se na papyrus psaly klasicky zleva do prava, opačně a nebo shora dolů. Text napsaný shora dolů musel být ohraničen dvěmi svislými čárami. Směr písma se dá poznat z hieroglyfických znaků znázorňující postavy.

Nejdříve vzniklo obrázkové písmo, kde každý obrázek znamenal přesně to, co představoval. Ten se nazýval piktogram. O chvíli pozděj začal obrázek znamenat i věc podobnou. Největšího rozmachu se písmo dočkalo v době, kdy každý obrázek měl několik významů, znamenal nejen věci podobné ale i naprosto odlišné.

Hieroglyfy mají tři druhy znaků. Jsou to ideogramy (významové), fonogramy (zvukové) a determinativy (určující). Ideogram znamená to, co znázorňuje, ale i to, co s ním souvisí. K ideogramu se přidával fonogram, který určoval znění slova. Determinativy se nečetly. Připjovaly se za slovo a blíže ho určovaly.

Hieratické písmo

Zjednodušením hieroglyfů vzniklo písmo hieratické, písmo „kněžské“. Hieratické písmo se hodilo zejména pro psaní na papyrus za použítí štětce. Hieratické písmo mělo asi 600 znaků a dále se zjednodušovalo, až vzniklo démotické písmo.

Démotické písmo

Démotické písmo se nazývá „lidové“ a původně sloužilo hlavně k jakémusi jednoduchému vedení účetnictví a zaznamenávání zásob. Démotické písmo se používalo v praktickém životě (psaní smluv, úpisů, vyhlášek). Poslední démotický záznam pochází z roku kolem 450 n. l. Egyptské lidové písmo se později změnilo v hláskové.

Rozluštění hieroglyfů, Rosettská deska

Rosettská deska

K rozluštění hieroglyfů značně pomohl objev Rosettské desky. Rosettská deska byla náhodně objevena Napoleonovými vojáky v červenci v roce 1799 v Rašídu v západní deltě Nilu blízko Alexandrie při stavbě opevnění. Rosettská deska byla vytvořena kolem roku196 př. n. l. Je vysoká 114cm, široká 72cm a široká 28cm, tedy zhruba jako deska stolu. Popisuje uvedení Ptolemaia a Kleopatry na trůn. Rosettská deska pomohla při luštění hieroglyfů, protože je popsána třemi druhy písma - hieroglyfy, démotickým písmem a řeckým překladem. Je umístěna v Britském muzeu v Londýně.

Jean Francois Champollion rozluštil většinu hieroglyfů, rozpoznal jejich vztah k hieratickému a démotickému písmu, odhalil zákonitosti staré egyptštiny a sestavil její gramatiku. Podstatným způsobem mu v jeho bádání pomohla právě Rosettská deska.


Rosettská deska - hieroglyfy

Na vrchní části Rosettské desky jsou egyptské hieroglyfy. Horní část je značně poškozená.

Rosettská deska - démotické písmo

Ve střední části je souvislý text napsaný pomocí démotického písma.

Rosettská deska - řecký překlad

Spodní část Rosettské desky obsahuje řecky překlad předchozích dvou textů, které jsou shodné.

 
Dějiny,historie,fakta........